קח את היצירה שלך צעד אחד קדימה
כתבת ספר? התקדם לספר דיגיטלי
שלח כתב יד ובדוק את הפוטנציאל השיווקי

חזון אריאל - תיקונים חדשים [ רמח"ל]

אריאל טל

הוצאה: הנסתר, קבלה, ...

| תחום: יהדות

 
סגור


אנו מצטערים אך דירגת כבר ספר זה.
(מדרגים 1, ניקוד 4)

ספר

"חזון אריאל"

תיקונים חדשים

חידושי תורה בענייני הגאולה וביאור סודות משיח צדקנו

תרגום מארמית לעברית וביאור על ספרו הגנוז והנעלם

של המקובל האלוקי רבינו משה חיים לוצאטו זצ"ל

"תיקונים חדשים"

***********************************************

ספר זה, קונטרס א' רובו ככולו עוסק ברזי סודות הגאולה , שמותיו ופועלו של מלכא משיחא , ייחודי שמות המלאכים, חידושי תורה, ביאור מחלוקות שבתלמוד בהתבסס על המקורות התורנים/קבלים של עם ישראל, כגון:

נצח ישראל [ המהר"ל מפראג] תנ"ך,  הזוהר הקדוש, חסד לאברהם, תיקוני תפילות, , כתבי האר"י זצ"ל - כף עץ החיים, שער הכוונות שער הגלגולים , ארבע מאות שקל כסף,  ספר הגלגולים - הרמ"ע מפאנו, ספר ההיכלות, פרדס רימונים - הרמ"ק ,  החיי עולם הבא [ אברהם הרואה], בני היכלא, ארימת ידי בצלוטין משכני עליון - רמח"ל ,  אוצרות החיים , גמרא,  רמב"ם , החתם סופר, מאור ושמש, רבינו בחיי , ספר נפתלי , טוב טעם, תורת חיים, אבן עזרא, מורה נבוכים, אברבנאל, הספורנו, המלבי"ם, גן נעול, מדרש הנעלם, בבלי, יונת אלם, החיד"א,  ילקוט שמעוני, ילקוט ראובני, תנא דבי אליהו רבא, סנהדרין, יבמות, בבא בתרא, עירובין, שבת, אור הגנוז , מדרשי חז"ל, , שם משמואל, הרקאנטי,עוד יוסף חי, אבן עזרא, מדרש אברהם חסידא, חומת הדת לחפץ חיים, בעל הטורים, רבי עובדיה מברטנורא, בעלי התוספות,  פענח רזיא , ספר הישר, מנחת קנאות, מגלה עמוקות, קהלת יעקב, רבי ישראל מסלנט, נועם אלימלך, שבחי הבעש"ט, הרבי מלובביץ', מעשי גדולים, הדברי חיים , אוהב ישראל. הרמ"ז, ר' שלמה אלקבץ, איילת השחר, ליקוטי מוהר"ן, בני יששכר.

התשע"ז ירושלים עיה"ק תובב"א

©

המחבר: אריאל טל.

נייד: 0543209765 מייל: a0543209765@gmail.com

סוד שם " בן דוד"

שלכתחילה די היה בבני יעקב להוות את י"ב שבטי ישראל ולא נדרשו עוד שני שבטים כגון אפרים ומנשה אלא שמחמת בלבול יצועי יעקב נחסרו מלוא נשמות בני ישראל ב 12 בני יעקב ואולם הם נשלמו בשני בני יוסף הצדיק באפרים ומנשה וזאת מצינו בהתאם לברכת יעקב אע"ה.

פועל יוצא, ישנם  י"ד שבטים אולם אין הם י"ד שבטים אלא י"ב שבטים שכן בני יוסף נכללו בי"ב בני יעקב.

ומכאן סוד השם "דוד"  דוד יצא בגימ' מניין יד' כגון יד' השבטים.
 קרי שם דוד מסמל את יד' השבטים בהם כלולים כל נשמות ישראל.מהוות כולן יחד את נשמת אדם הראשון.

לכן מכונה גואל צדק "משיח בן דוד". דוד דווקא שנכלל מ- יד' נשמות שבטי ישראל.  שהנו כבן ל- י"ד השבטים קרי נכללים בו נשמות כל בני ישראל.

ולמה מכונה בן ולא אב לנשמות? והתשובה לכך שאדם הראשון היה אב לנשמות ואולם לאחר החטא צריכים העניינים להיתקן בסדר הפוך ועל כן בן לי"ד השבטים דהיינו בן לי"ב השבטים [ שכאמור במקור אנו כלולים דווקא מ י"ב שבטים ולא ב-יד" שבטים.

כן ובנוסף: מניין "בן": בגמטריא יצא מניין  "אליהו" קרי הופעת משיח תהיה משולבת יד עם בן. יחד עם אליהו הנביא הוא המבשר.

ומכאן יתברר שמשיח אינו מחוייב להיות מיוחס לדוד המלך מבחינה גשמית אלא מבחינה רוחנית וודאי. שהוא יהיה כלול מי"ד נשמות בני ישראל ויוסף נכלל במניין יעקב שנא' : אֵלֶּה  תלְדוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף [ בראשית לז ב'.] היינו בני ישראל הנם בני יעקב ויוסף הצדיק.

והייתי מבקש לעורר כאן קושיא

והיא: אם יעקב ויוסף חד המה מדוע לא נקברו יוסף ואסנת במערת המכפלה עם יעקב ורחל?

והתשובה היא:

מערת המכפלה היא מקום קבורתו של אדם הראשון שלא היה ילוד אישה והאבות שהיו ילודי אישה באו לעולם בבחינת תיקון אדם הראשון ועל כן מקום קבורתם דווקא עם אדם הראשון.

האימאות הקדושות הן תיקון של חווה ולכן מקום קבורתן אף הוא בחלקה של חווה הטמונה יחד עם אדם הראשון במערת המכפלה.  .

מאידך יוסף ואסנת אינם בכלל האבות במובן תיקון אדם הראשון אלא הם תיקנו את מניין נשמות בני ישראל קרי תיקנו פגם שנפל ב- יצועי יעקב בגין חטאו של ראובן ולא ב-יצועי אדם הראשון.

ראובן חטא בחטא הדודאים בתום לב אבל הוא נענש על מה שעשה בכך שניטלה הימנו הבכורה.

אשמת רחל

והכל היה באשמת רחל אימנו שהחליפה עם אחותה ויעקב שימש במחשבה על רחל ובפועל הגוף היה של לאה מה שגרם לבילבול ביצועי יעקב קרי בלבול בעולם הנשמות.  

על כן נענשה רחל בעונש חמור מאוד בכך שהיא לא זכתה להיקבר במערת המכפלה עם יתר האימאות.

ומדוע ניתן עונש לרחל על מעשה צדקה?

התשובה שמעשה הצדקה של רחל היה בחינת חסיד שוטה ומעשה המעיד על חוסר אמונה בהקב"ה ועל חוסר אמונה משלמים ביוקר.

היכן עונשה של לאה

והנה לאה שידלה את רחל לעשות מעשה החלפתה אם כן היכן עונשה?

עונשה של לאה היה במעשה דינה. שנא': "ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ " [ בראשית לד' א'.]

לא בכדי מרחיב הכתוב ומציין באריכות את מוצא דינה בכך שהיא בת לאה דווקא שנולדה מיעקב וכי לא היה די לומר ותצא דינה בת לאה?  הרי ברור שדינה היא בת יעקב. אלא ללמדנו שמדובר בעניין שנבע מבלבול יצועי יעקב.

ותשובה זו מעוררתת שאלה והיא מדוע נפל פגם מעין זה מלפני יעקב אבינו?

מצינו בבראשית רבה ע`, יט.להלן:

"ויהי בבוקר והנה היא לאה" [ בראשית כט' כה']

  אמר לה: רמאית בת רמאי! לא בלילה הייתי קורא לרחל - ואת עונה לי?

אמרה לו: האם יש מורה ללא תלמידים? לא כך היה, שאביך קורא לך "עשו" - ואתה עונה לו

הנה ענתה לו לאה תשובה קשה והיא: אין לרמאי לבוא בטענות על מעשה מרמה שאמרה לאה ליעקב: את מעשה המרמה למדתי ממך כפי שעשית כשגנבת את הברכות מעשיו אחיך. וטענתה סתמה את פיו של יעקב.

ונזכור שמעשי המרמה נעשו במצוות הורה . יעקב רימה במצוות אימו רבקה ואילו לאה רימתה במצוות אביה לבן הרשע. ובתורתינו הקדושה נקבעה מצוות כיבוד אב ואם קרי הילד חייב לכבד את אביו ואת אימו ובענייננו לאה כיבדה את אביה ואילו יעקב את אימו.

פועל יוצא ששניהם יעקב ולאה קיימו מצוות "כיבוד אב ואם" ומכאן מצינו הלכה לפיה מצוות התורה גוברות על מצוות כיבוד אב ואם ואולם נזכור שיעקב ולאה היו במועד טרם ניתנה תורה שבכתה ולא תורה שבעל פה והיה קשה לברור את ההלכה הנכונה בהתנגשות בין שתי דיברות מדאורייתא כגון כבד את אביך ואת אימך" לבין הציווי  "לא תשקר"

 

מדוע קבורת האבות עם נשותיהם

קבורת האבות יחד עם נשותיהם באותו חלל קבורה באה לומר לעולם שהאדם אינו שלם בלא זוגתו .


מחירים באתר

הוסף לסל הוסף לסל
תגובות
ספרים נוספים בקטגוריית יהדות